ZAWIADOMIENIE o SESJI RADY GMINY

Trzebieszów, 07.01.2020r.

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Leszczance (XVII/108/20).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/40/19 z dnia 27 lutego 2019r.
  w sprawie  przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim w Przedszkole w Trzebieszowie Drugim i utworzenia się Zespołu Szkolno -Przedszkolnego (XVII/109/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Trzebieszowie
  do Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim (XVII/110/20).
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola
  w Trzebieszowie (XVII/111/20).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (XVII/112/20).
 10. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2019 rok, tj.: a) Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej,
  b) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
  c) Komisji Samorządu Prawa i Porządku Publicznego,
  d) Komisji Rewizyjnej,
  e) Komisji Skarg wniosków i Petycji.
 11. Informacje ? wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów
                  /-/

 Andrzej Nurzyński

Skip to content