Przyroda

WIOSNA w NASZEJ GMINIE

FOTOGALERIA

W pięknych okolicznych lasach słynących z bogactwa runa leśnego można zbierać grzyby i owoce leśne, a na terenach łowieckich organizować polowania. Rzadkie i zanikające gatunki flory leśnej chroni rezerwat przyrody “Kania”.

9

Rezerwat przyrody “Kania” został uznany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M. P. z dnia 23 stycznia 1996)

Obszar lasu o powierzchni 28,86 ha z rzadkim na terenie Polski zbiorowiskiem dębniaka turzycowego, położony w granicach Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie sołectwa Trzebieszów Drugi.

7

Celem ochrony są dobrze zachowane zbiorowiska lasów liściastych. Najbardziej zwarty kompleks leśny o powierzchni 1 080 ha położony na południe od Trzebieszowa objęty został  Radzyńskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

     Charakterystyczną cechą jest występowanie tutaj jodły brak zaś naturalnych stanowisk buka i modrzewia. Znajdują się za to liczne zbiorowiska lasów liściastych, w tym rzadkiego na terenie Polski zbiorowiska dębniaka turzycowego.

5

  Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu według Rozporządzenia nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest objęty ochroną. Obszar ten jest chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
3

 


 
lp.
Forma ochrony
Nazwa
Województwo
Data utworzenia
 
 
1 rezerwat przyrody Kania lubelskie 1996-02-07 MapaInformacjeInformacje
2 obszar chronionego krajobrazu Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu lubelskie 1986-01-01 MapaInformacjeInformacje
Skip to content