Środki zewnętrzne pozyskane dla Gminy Trzebieszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 Środki pozyskane  Przez Gminę Trzebieszów z Funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych


Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis informuje o realizacji w Gminie Trzebieszów następujących projektu: 

Powiat Łukowski otrzymał 24 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   Z tych środków m.in. na terenie Gminy Trzebieszów realizowana będzie przebudowa dróg powiatowych:

Łącznie w ramach RFRD  w naszej gminie zostanie przebudowanych  14,051 km dróg powiatowych.

Termin realizacji 2021-2022.

Koszty przebudowy pokryte będą w wysokości:  60 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 20 % ze środków budżetu Powiatu Łukowskiego; 20 % ze środków budżetu Gminy Trzebieszów


1 218 641,00 PLN dla Gminy Trzebieszów!!!

24 lutego 2021 r. Gmina Trzebieszów reprezentowana przez Pana Mirosława Szekalis- Wójta Gminy podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica.
Całkowity koszt inwestycji to 2 355 696,00 PLN z czego 1 218 641,00 PLN to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa.
 
 

Kolejna dotacja dla naszej Gminy

15 stycznia 2021 r. w siedzibie Lokalnej Grupa Działania Razem w Łukowie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie podpisał umowę powierzenia naszej jednostce grantu w wysokości 14 193,00 złotych. Dzięki pozyskanym środkom wspólnie z Wójtem Gminy Trzebieszów Mirosławem Szekalis, a także Klubem Seniora ,,Na Topie? uruchomimy w naszej jednostce Międzypokoleniową Akademię Rozwoju w Gminie Trzebieszów  

 
 
 

  • Środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania / PROW

 

 

 

 

 
 
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki:
 
 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH W GMINIE TRZEBIESZÓW
Przedmiot projektu: głęboka termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej (3 placówki oświatowe) wraz z zastosowaniem OZE. Dla budynków opracowano audyty energetyczne, gdzie wskazano zakres prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz wskazano na konieczność instalacji OZE (piec na biomasę w jednej placówce), które również przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii. Zakres projektu: 1. Szkoła Podstawowa w Dębowicy: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o.; 2. Szkoła Podstawowa w Mikłusach: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien w sali gimnastycznej; wymiana drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o. (w tym wykonanie “nowej” kotłowni na biomasę (pellet drzewny) o mocy grzewczej 75 kW z automatycznym podawaniem paliwa, wyposażona w nowoczesne urządzenia i armaturę, regulator pogodowy z funkcją umożliwiająca stosowanie osłabień dobowych i tygodniowych); 3. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie wraz z salą gimnastyczną: ocieplenie ścian fundamentowych i zew, izolacja stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wymiana instalacji c.o. Efektywność energetyczna dla projektu zwiększy się średnio o 56,4% (na podst. danych z audytów, wg których efektywność energetyczna w SP Dębowica wzrośnie o 62,3%, SP Mikłusy – o 52%, SP Trzebieszów- o 54,8%). Spadnie zużycie energii pierwotnej- łącznie (dla całego projektu) o 744 800 kWh/rok. Spadnie zużycie energii końcowej – łącznie o 600 100 kWh/rok. Pozyskana moc z OZE wyniesie 0,07 MW.
Umowa nr RPLU.05.02.00-06-0055/16.  EFRR / Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 /
Wartość projektu: 1 906 171,92  zł

 

 

 

 

 


1.5 mln zł na zajęcia pozalekcyjne dla szkół w Gminie Trzebieszów : )
ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT  – projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów.
Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2019 r. dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Trzebieszów, poprzez organizację zajęć dla 238 uczniów (122K, 116M) oraz 56 nauczycieli (46K, 10M), przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw uczniów następujących szkół: – Szkole Podstawowej im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy – Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dębowicy – Szkole Podstawowej im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Trzebieszowie – Publicznym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie – Szkole Podstawowej im. Ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach – Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach W ramach projektu zrealizowane zostanie łącznie 4881 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych m.in. z matematyki, przyrody, informatyki, j. angielskiego, coachingu i psychoedukacji, doradztwa zawodowego oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zaproponowana forma wsparcia jest odpowiedzią za zdiagnozowane problemy uczniów i nauczycieli poszczególnych szkół objętych wsparciem. Działania zostały zaplanowane w oparciu o indywidualne potrzeby rozwoju, edukacji i możliwości psychofizyczne uczestników projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans K i M oraz niedyskryminacji. Projekt przewiduje doposażenie szkół w sprzęt multimedialny oraz utworzenie 2 międzyszkolnych mobilnych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu efektywności edukacji w szkołach objętych wsparciem.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
Wartość projektu: 1 590 997,95 zł
WIĘCEJ

 

 

 

  

21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16.

Na 251 wniosków, które przeszło weryfikacje formalna dofinansowanie uzyskało 108 wniosków. Z powiatu łukowskiego najlepiej wypadła Gmina Trzebieszów zajmując 27 pozycję w rankingu uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

Wartość projektu RPLU.04.01.00-06-0086/16, Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów to 4 486 937,49 zł.


Uroczyste oddanie drogi w Szaniawach-Poniatach

Gmina Trzebieszów zrealizowała projekt:

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty. Modernizacja została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wartość całej inwestycji wyniosła 1 217 226,87 zł.

WIĘCEJ

WIECEJ 2


Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzejkach otrzymała dotację w wysokości 78 000 zł na dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach. 

Celem tego zadania jest:


Gmina Trzebieszów otrzymała pożyczkę w wysokości 350 000 zł na dofinansowanie Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wierzejkach. 

Celem tego zadania jest:

  • zwiększenie efektywności ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Trzebieszów. 
  • przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska a także likwidacja ich skutków dla środowiska na terenie gminy i  powiatu łukowskiego
  • efekt rzeczowy : średni saochód ratowniczo-gaśniczy IVECO z napędem 4×4 280 KM

 


Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty

Gmina Trzebieszów realizuje projekt: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty.
Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 
Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł.

Uzyskane dofinansowanie to:          608 613,43 zł.

WIĘCEJ

 


Remont drogi powiatowej Trzebieszów – Wierzejki to owoc dobrej współpracy władz Gminy Trzebieszów z Zarządem Powiatu Łukowskiego.  Jest to jedna z ważniejszych dróg na terenie gminy, która stanowi ważny szlak komunikacyjny dla  największych lokalnych przedsiębiorców.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł, na remonty dróg powiatowych, z czego część tej kwoty została przeznaczona na remont drogi powiatowej w naszej gminie.  Gmina Trzebieszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebieszów przeznaczyła na ten cel kwotę 750 000 zł  w tegorocznym budżecie.

FOTOGLAERIA

 


Projekty UE 2007-2013
WIĘCEJ

 

Skip to content