Absolutorium dla Wójta Mirosława Szekalisa.

Rada Gminy Trzebieszów zaakceptowała wykonanie budżetu Gminy za zeszły rok 2015  i udzieliła absolutorium Wójtowi, Mirosławowi Szekalisowi. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej XIII sesji, w dniu 29 czerwca br.


FOTOGALERIA

Najważniejszymi punktami XIII sesji Rady Gminy Trzebieszów było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za rok 2015. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Trzebieszów. Radni zdecydowaną większością głosów ( przy jednym wstrzymującym się) opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2015, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 21 907 706,72 zł  tj. 98.51% założonego planu i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 22 820 501,58, tj w 94,5 % w stosunku do założonego planu. W sprawozdaniach  budżetu nie ujawniono przekroczenia planu wydatków budżetowych, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na tej podstawie Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z dnia 15 kwietnie 2016 r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony przez Wójta Gminy Trzebieszów sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Trzebieszów uchwałą nr 1/16 z dnia 7 czerwca skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) wniosek o opinie w sprawie wykonania budżetu za rok 2015 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzebieszów za rok 2015.  Na tej podstawie RIO uchwałą składu orzekającego RIO w Lublinie z dnia 10 czerwca  zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzebieszów z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Zygmunt Krasuski złożył wniosek o udzielenie Wójtowi Panu Mirosławowi Szekalisowi absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2015 rok.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 z nich, w tym  jedna radna wstrzymała się od głosu.

 Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy, w tym szczególnie naszej Skarbnik Pani Ewy Szczygielskiej. Dziękuję za dobra współpracę Państwu Radym oraz kierownikom  poszczególnych jednostek. Należą Wam się duże słowa uznania i podziękowania – mówi Wójt Gminy Trzebieszów Mirosław Szekalis.

 

Skip to content