Akty prawa miejscowego

* UCHWAŁA NR XXVI/190/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Trzebieszów |01-09-2014|


* UCHWAŁA NR XXVI/194/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok |01-09-2014|


* UCHWAŁA NR XXV/188/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok |27-06-2014|


* UCHWAŁA NR XXV/184/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Trzebieszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego |27-06-2014|


* Wykonanie budżetu za 2013 rok |27-06-2014|


* UCHWAŁA NR XXIV/178/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok |01-04-2014|


* UCHWAŁA NR XXIII/173/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/62/99 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 14 października 1999 roku w sprawie wysokości opłat za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |10-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXIII/171/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 |10-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXIII/170/14 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 |10-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXII/161/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXII/163/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Trzebieszów |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXII/168/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/152/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości bowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2014 |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/154/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/149/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/148/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/155/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XXI/147/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie |08-01-2014|


* UCHWAŁA NR XX/146/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |09-10-2013|


* UCHWAŁA NR XX/142/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2013 |09-10-2013|


* UCHWAŁA NR XX/141/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Trzebieszów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg |09-10-2013|


* UCHWAŁA NR XIX/132/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych |01-07-2013|


* UCHWAŁA NR XIX/133/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso |01-07-2013|


* UCHWAŁA NR XIX/137/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |01-07-2013|


* UCHWAŁA NR XVIII/129/13 RADY GMINY TRZEBIESZÓW w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |04-06-2013|


* Zarządzenie Wójta Gminy Trzebieszów w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2012 rok |04-04-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |04-04-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok |04-04-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych |04-04-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2013 |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok |10-01-2013|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Trzebieszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego |23-10-2012|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie podziału Gminy Trzebieszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |23-10-2012|


* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujących kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Trzebieszów|28-05-2012|
* w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzebieszów|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2012|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzebieszów|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych|28-05-2012|
* Uchwała Rady Gminy Trzebieszów w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Trzebieszów publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów|28-05-2012|


* Uchwała w sprawie zespołu interdyscyplinarnego|30-01-2012|


* Budżet Gminy na 2012 rok|11-01-2012|
* Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzebieszów|11-01-2012|

Skip to content