Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023


Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebieszowie przystąpił do realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ? edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja programu na terenie Gminy Trzebieszów przebiegać będzie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 94 575,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  94 575,00 zł


Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele szczegółowe:

 

Na terenie Gminy Trzebieszów wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostało 8 osób niepełnosprawnych w wymiarze 1752 godziny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać pod nr tel. 25 796 05 73.

Skip to content