Dewastacja przy świetlicy w Dębowicy

Zapraszamy do końca tygodnia do Urzędu Gminy sprawców dewastacji, jaka miała miejsce przy świetlicy w Dębowicy celem naprawy szkód. Jeśli sprawcy są niepełnoletni, zapraszamy z rodzicami. Sprawcy dokonali dewastacji i usunięcia urządzeń drogowych biorąc tym samym odpowiedzialność za każde zdarzenie drogowe w miejscu usunięcia słupków drogowych.
W innym przypadku zdjęcia z monitoringu zostaną przekazane Policji.
CZAS DO KOŃCA TYGODNIA.
Kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy.
Nagłośnienie to ma na celu edukację, jak nie korzystać z miejsc publicznych. Dalsze działania zależy od samych sprawców.
Przypominamy:
Nieuzasadnione ustawianie, usuwanie, niszczenie, uszkadzanie, włączanie czy wyłączanie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego to wykroczenie, którego sprawca może bardzo pożałować. Zgodnie z art. 85. k.w. takie zachowanie podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni.

Przepis nie precyzuje, jakie konkretnie oznaczenia obejmuje. Jednak w doktrynie podnosi się, że może chodzić o każdy znak poziomy lub pionowy, a także o słupek czy pachołek, który wskazuje uczestnikowi ruchu drogowego określone postępowanie. Jeżeli dojdzie do kolizji, nawet drobnej, to osoba nielegalnie ?zarządzająca? tego typu symbolem, może ponieść odpowiedzialność karną z tytułu sprowadzenia zagrożenia w komunikacji i transporcie.
Według art. 288 kk § 1 kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Skip to content