Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca

[Wniosek o sołtysowe – krok po kroku]

Dodatek dla emerytowanych sołtysów ma być zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców wynagrodzeniem za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensatą za fakt, że ?ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia?.

Dziś sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas pełnienia ich funkcji nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Czym zajmuje się sołtys?

Do najważniejszych zadań sołtysa należą:

Dodatek dla sołtysów na emeryturze – dla kogo?

Zgodnie z projektem ustawy dodatek przysługuje sołtysom, którzy:

Ze wstępnych szacunków wynika, że dodatek sołtysowy może przysługiwać w Gminie Trzebieszów ok. 45 osobom. 

Dodatek dla sołtysów do emerytury, czyli tzw. Sołtysowe już od 1 lipca [Wniosek o sołtysowe ? krok po kroku]

Dodatek dla emerytowanych sołtysów ma być zgodnie z uzasadnieniem wnioskodawców wynagrodzeniem za nieodpłatną pracę świadczoną na rzecz lokalnej społeczności i rekompensatą za fakt, że ?ustawodawca nie przewidział dla nich obowiązkowego wynagrodzenia?.

Dziś sołtys wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie, choć rada gminy może przyznać mu dietę i zwrot kosztów podróży. Sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas pełnienia ich funkcji nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Czym zajmuje się sołtys?

Do najważniejszych zadań sołtysa należą:

Dodatek dla sołtysów na emeryturze –  dla kogo?

Zgodnie z projektem ustawy dodatek przysługuje sołtysom, którzy:

Ze wstępnych szacunków wynika, że dodatek sołtysowy może przysługiwać nawet 40 tys. osób.

Dodatek dla emerytowanego sołtysa –  od kiedy?

Przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Dodatek dla sołtysów – komu nie przysługuje?

Ustawa mówi jasno, że dodatkowe świadczenie dla sołtysów nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, co będzie weryfikowane na etapie składania wniosku.

Sołtysowe dodatek – ile wynosi?

Na etapie prac nad projektem padały różne kwoty. Dodatek dla sołtysów na emeryturze wyniesie ostatecznie 300 zł i będzie wypłacamy co miesiąc.

Wniosek o sołtysowe – gdzie złożyć?

Pieniądze nie popłyną z automatu, dodatkowe świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który należy złożyć w:

właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania emerytowanego sołtysa.

Emerytura z ZUS?  Gdzie składam wniosek o sołtysowe?

Wszystkim emerytowanym sołtysom wnioski będzie rozpatrywać i świadczenie wypłacać KRUS.

Jeśli pobierasz emeryturę z ZUS-u bądź innego organu emerytalnego, wniosek o dodatek dla sołtysa składasz wyłącznie do oddziału KRUS właściwego dla twojego aktualnego miejsca zamieszkania.

Wniosek o dodatek dla sołtysów – niezbędne dokumenty

Wniosek o dodatek dla sołtysów WZÓR do pobrania

Wniosek o sołtysowe musi zawierać następujące dane i dokumenty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł : WZÓR OPŁATY

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

a) Wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.
b) Oryginał dowodu zapłaty.
c) Kopia dowodu dokonania opłaty.

Powyższej opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Trzebieszowie:
BS Trzebieszów konto nr 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

Wniosek o sołtysowe – załączniki

Do wniosku o sołtysowe należy dołączyć jeszcze dwa dokumenty w formie załączników, są to:

Poniżej znajdziesz wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Załącznik do rozporządzenia).

Wniosek o dodatek dla sołtysów WZÓR do pobrania

Decyzja o przyznaniu sołtysowego – ile się czeka?

KRUS na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej ma czas do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Odwołanie od decyzji odmownej dot. sołtysowego

?W przypadku decyzji odmownej będzie przysługiwał wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ponowne rozpatrzenie sprawy i ewentualnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego?. ? mówi uzasadnienie do ustawy.

Termin wypłaty dodatku dla sołtysów

Mimo długiego terminu rozpatrzenia dokumentów świadczenie nie przepada i przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

Sołtysowe za okres od dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji zostanie wypłacone w terminie, który wskaże decyzja o jego przyznaniu. Natomiast kolejne wypłaty popłyną do emerytowanych sołtysów do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca, więc część sołtysów, która nie będzie zwlekać ze złożeniem wniosku, otrzyma dodatek jeszcze w tym roku.

Czy sołtysowe będzie waloryzowane?

Sołtysowe, podobnie jak emerytury, będzie co roku waloryzowane tj. podwyższane o ustawowy wskaźniki waloryzacji 1 marca. KRUS dokona waloryzacji świadczenia z urzędu ? nie będzie wymagało to wydania decyzji administracyjnej.

Waloryzacja tzw. sołtysowego [prognoza]

Pierwsza waloryzacji będzie miała miejsce 1 marca 2024 r. Zakładając aktualnie prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur tj. 12,3 proc., wysokość tzw. sołtysowego w kolejnych latach będzie kształtować się następująco.

Wysokość dodatku dla sołtysów Prognozowany wskaźnik waloryzacji Wysokość dodatku dla sołtysów po waloryzacji Data waloryzacji
300,0 zł 12,3 336,9 zł 1 marca 2024
330,6 zł 5,77 371,2 zł 1 marca 2025
349,6 zł 4,15 392,6 zł 1 marca 2026
364,2 zł 4,42 408,9 zł 1 marca 2027
380,3 zł 4,42 427,0 zł 1 marca 2028
397,1 zł 4,42 445,9 zł 1 marca 2029
414,6 zł 4,42 465,6 zł 1 marca 2030
432,9 zł 4,42 486,2 zł 1 marca 2031
452,1 zł 4,42 507,7 zł 1 marca 2032

Wysokość kwoty świadczenia po waloryzacji zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

źródło: https://www.gazetasenior.pl/dodatek-dla-soltysow-do-emerytury

Skip to content