Dodatek osłonowy

W dniu  3 stycznia 2022 została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.  2022 poz.1). Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu:

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

Ważne! Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Takiego zgłoszenia należy dokonać przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie pok. Nr 13,
tel. 25 796 03 55 wew. 207.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w GOPS w Trzebieszowie ? dział świadczeń rodzinnych w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania poniżej lub ze strony Ministerstwa Środowiska i Klimatu: www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy.

wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Skip to content