Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy:

 Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie

 Urząd Gminy w Trzebieszowie, II piętro, pokój 21.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 15:30

środa 7:30 – 15:30

czwartek 9:30 – 17.30

piątek 7:30 – 15:30

Uwagi:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Trzebieszów,  pracodawca   jest   zobowiązany   powiadomić   Wójta   Gminy   Trzebieszów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem ? również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi   w   rozumieniu   przepisów   rozporządzenia   Komisji   (UE)   Nr   1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

 

do 8 081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy: Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ? załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym ? w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

Inne dokumenty/ informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

 

DO POBRANIA: 

Skip to content