INFORMACJA DOT. STWIERDZANIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU LUB DATY ZAWARCIA NA UMOWIE DZIERŻAWY

W związku z licznymi pytaniami  czy Wójt gminy może stwierdzać własnoręczność podpisu lub datę zawartą na umowie dzierżawy Urząd Gminy Trzebieszów informuje:

POŚWIADCZENIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
MOŻE DOKONAĆ TYLKO NOTARIUSZ.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 540), może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, jedynie na:

W związku z powyższym poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, a co za tym idzie nie ma  podstawy  prawnej do  poświadczenia własnoręczności podpisu i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Nie ma możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy.
Są to szczególne uprawnienia Wójta. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu. Jednocześnie poświadczenie podpisu przez innego pracownika z upoważnienia Wójta nie będzie urzędowym poświadczeniem podpisu. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 540).

  2. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185).

Skip to content