Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych

W związku ze zgłaszaną przez firmę odbierającą odpady komunale niewłaściwą segregacją odpadów, przedstawiciele Gminy oraz Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzić będą na terenie Gminy kontrole prawidłowej segregacji odpadów.
Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że masa odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości osób deklarujących segregację,co będzie skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na koszu lub worku zostanie umieszczona naklejka, informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji:

– Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji.

Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Gminy.
W przypadku dwukrotnego w ciągu roku stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji określającej wysokość opłaty, jak za odpady niesegregowane.

Skip to content