INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W ŁUKOWIE NA KADENCJĘ 2020-2023

             W związku z upływem z końcem 2019 roku kadencji dotychczasowych ławników Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Trzebieszów o dokonanie naboru kandydatów na ławników i wybranie do Sądu Rejonowego w Łukowie 1 ławnika,    w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2020 ? 2023.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy ,z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Ławnikami nie mogą być :

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

Dokumenty wymienione w 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu   z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty upływa      w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie                            i rozporządzeniu lub, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu (nie zostaną przez Radę Gminy rozpatrzone). Przywrócenie terminu na zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi ? niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebieszów (pokój nr 6), Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel. 25 796 03 55  wew. 209               w godzinach pracy urzędu.

Karty zgłoszenia kandydatów oraz wzory oświadczeń można pobrać w wersji papierowej    w sekretariacie urzędu lub elektronicznie ze strony urzędu (w załączeniu do ogłoszenia).

Skip to content