INFORMACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

(POWIĘKSZ OBRAZ)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi w zakresie :

             1)  odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

             2)  odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady                                                          opakowaniowe z tektury,

 3)  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,

 4)  odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady

       opakowaniowe wielomateriałowe,

             5)  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

             6)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

             7)  wykładziny, dywany, tekstylia,

             8)  odpady budowlane i rozbiórkowe,

             9)  przeterminowane leki,

            10) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

            11) zużyte opony,

            12) zużyte baterie i akumulatory,

            13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

            14) zużyte kartridże i tonery,

            15) świetlówki i żarówki,

            16) popiół z palenisk domowych.

Odpady komunalne wymienione powyżej przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia tj. od poniedziałku do piątku                    w  godz. 7:15  do  14:45.

 

1) sznurki

2) folie przemysłowe (po sianokiszonce,folie podkładowe,worki po nawozach,paszach,big bagi)

3) worki jutowe

4) bańki po opryskach

5) bańki po olejach samochodowych

6) odpady budowlane ( styropian, papa, gruz)

7) części samochodowe

8) opony rolnicze, ciężarowe

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pod adres:

 1. Kościuszki 107B, 21-560 Międzyrzec Podlaski

mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Regulamin PSZOK jest dostępny na stronach internetowych Gmin : Drelów, Międzyrzec Podlaski, Trzebieszów oraz www.dmtzs.eu

 

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYGMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO DMTZS Spółka z o.o.

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w Międzyrzecu Podlaskim ul. Kościuszki 107B,? 21-560 Międzyrzec Podlaski.
 2. Operatorem PSZOK jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Spółka z o.o.

 

 1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do godz. 14.45 oprócz świąt i dni wolnych od pracy.
 2. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów.

 

 

 1. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie prowadzenia działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego DMTZS Spółka z o.o., pochodzące
  z nieruchomości zamieszkałych,? z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe jedynie przez część roku, ?w tym domków letniskowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych.
 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, przyjmowane są ?w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, wspólnoty) do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest Zarządca/Zarząd.
 6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i przekazania go osobie transportującej odpady.
 7. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 6, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia oświadczenia właściciela odpadów, o którym mowa w ust. 4.
 8. Zebrane na terenie PSZOK odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

 

 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, z terenu prowadzenia działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego DMTZS Spółka z o.o. z podziałem na:
 2. papier;
 3. metal;
 4. tworzywa sztuczne;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. szkło;
 7. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 8. przeterminowane leki;
 9. chemikalia;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 13. zużyte opony;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe.
 15. PSZOK przyjmuje opony, o których mowa w ust. 1 lit. l, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące
  z działalności gospodarczej lub rolniczej (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.) w liczbie do 8 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.
 16. PSZOK przyjmuje odpady remontowo ? budowlane, o których mowa w ust. 1 lit. m, pochodzące wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (np. gruz ceglany
  i betonowy, odpady ?z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny, boazerie, panele, drzwi, okna, rynny, armatura, materiały izolacyjne itp.)
  w ilości do 200 kg liczone łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.
 17. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości ?i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
 18. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć w sposób selektywny z podziałem na:
 19. odpady betonu i gruzu betonowego;
 20. odpady gruzu ceglanego;
 21. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: np. sanitarne, armatura itp.;
 22. drewno: np. ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.;
 23. szkło: np. szyby okienne, lustra, luksfery itp.;
 24. tworzywa sztuczne: np. płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.
 25. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, o których mowa w ust. 1 lit. j, k mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione ?z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 26. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć do PSZOK? w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek. Zezwala się dostarczać do PSZOK odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego luzem.
 27. Odpady przywiezione do PSZOK w większej ilości będą przyjmowane do odpłatnie

opona samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony –  5zł netto/sztuka

opona ciężarowa – 10zł netto/ sztuka

opona rolnicza – 15zł netto/sztuka

odpady remontowo ? budowlane – 250zł netto/ tona

odpady zmieszane niewytworzone w gospodarstwie domowym – 400 zł netto/ tona

 

 1. Pracownik obsługujący PSZOK maże odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
 2. dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w § 4 ust. 1, (np. zmieszane odpady komunalne w tym zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady budowlane
  i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy czy też rozbiórki budynku lub obiektu bądź powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót budowlanych, odpady zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne, odpady pochodzące
  z demontażu pojazdów, opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony itp.);
 3. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną niewłaściwe wysegregowane (np. będą zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów);
 4. ilość i rodzaj odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. pochodzą z działalności przemysłowej lub rolnej);
 5. osoba fizyczna dostarczająca odpady komunalne przekazała w danym roku kalendarzowym maksymalną ilość opon oraz odpadów remontowo-budowlanych, określonych w § 4 ust. 3 i 4;
 6. dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość;
 7. dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny ?z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.

 

 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Formularz zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego ilość, dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie pracownika PSZOK, zobowiązana jest otworzyć worek, ?w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości.
 5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
 6. Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK, zobowiązany jest ich dostawca.
 7. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych, znajdujących się na terenie PSZOK, przez dostarczającego odpady, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 8. Odpady, mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

 

 1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Zakazuje się wstępu poza obszar wyznaczony przez pracownika PSZOK.
 3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 4. przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;
 5. bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;
 6. zachowania wymogów bezpieczeństwa;
 7. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
 8. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 9. PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK.
 10. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego DMTZS Spółka z o.o. pod numerem telefonu: (83) 371 48 05.

 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW?
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

 

Skip to content