Akademia Młodego Piłkarza AMPlus Trzebieszów zaprasza na zajęcia.

FOTOGALERIA

AMPLUS TRZEBIESZÓW wystartował.

2 czerwca odczas rekrutacji do Akademii Młodego Piłkarza AMPlus Trzebieszów zgłosiło się blisko 30 chłopców i dziewcząt, którzy zainteresowani są udziałem w zajęciach piłki nożnej. Zajęcia będą prowadzone we wtorki i czwartki od 7 czerwca. Zapraszamy chłopców i dziewczęta z rocznika 2006, 2007 i 2008 do drużyny. 🙂

Zapisy do trenera ,, Pana Andrzeja Czubaszka – tel. 531 356 491.

 

AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA  AMPlus TRZEBIESZÓW
OGŁASZA NABÓR DO SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ
w Gminie Trzebieszów
dla chłopców i dziewcząt roczniki 2006 – 2007 ? 2008

Spotkanie organizacyjne 2 czerwca (czwartek ) godzina 16.30 na boisku ORLIK w Trzebieszowie

Zapisy:  Andrzej Czubaszek –  instruktor piłki nożnej , tel. 531 356 491

CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA:

Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając jej odrębną część. (Rozdział 2a ustawy art.19b ? 19h).

Zgodnie z art. 2 pkt.4 inicjatywa lokalna ? to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Analizując powyższy zapis należy podkreślić kilka kluczowych elementów, które kryją się w definicji IL i mają istotne znaczenie dla jej zrozumienia.

Co jest istotą inicjatywy lokalnej ?

Zgodnie z definicją IL to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań publicznych. To metoda, której celem jest ?wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej?. W tym zapisie kryje się istota IL.

IL to wspólne przedsięwzięcie, które nie jest tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samorząd kosztów ich pomysłu. Inicjatywa lokalna to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej ?

 Inicjatywa lokalna skierowana jest głównie do mieszkańców społeczności lokalnych.

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej ?

Inicjatywa lokalna skierowana jest głównie do mieszkańców społeczności lokalnych.

Mieszkaniec rozumiany jest jako osoba, która mieszka w danym miejscu. Oznacza to, że faktyczne tam przebywa i realizuje istotne interesy życiowe np. pracuje, posyła dzieci do szkoły, spędza czas wolny. Ważne jest zamieszkanie, a nie zameldowanie. Takie podejście otwiera możliwości włączenia się w IL tych, którzy są związani z daną społecznością i chcą coś w jej obrębie zrobić.

W imieniu mieszkańców mogą działać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 us.t 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Należy pamiętać, że udział organizacji jest tylko formą pośrednictwa, gdzie dany podmiot składa wniosek w imieniu mieszkańców, którzy nadal są pod nim podpisani jako strona wnioskująca.

Drugim interesariuszem realizacji IL jest jednostka samorządu terytorialnego (JST).

W Polsce mamy trzy szczeble samorządu: gminę, powiat i województwo. Formalnie (zgodnie z ustawą) każdy z tych szczebli może być stroną IL. Praktyka jednak pokazuje, że IL to współdziałanie mieszkańców i samorządu na poziomie najniższym – gminnym. Wynika to z faktu, że podejmowane inicjatywy najczęściej dotyczą spraw mieszczących się w zadaniach gminy.

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, które dany samorząd ma do realizacji. Zakres zadań gminy, powiatu i województwa różni się od siebie. Niestety nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. Zgodnie z ustawą mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań publicznych.

Zapisy art. 19b ust.1 są bardzo szerokie. Przepisy szczegółowe regulują zadania, za które odpowiadają poszczególne szczeble samorządu. Przystępując do inicjatywy lokalnej należy brać pod uwagę obszar kompetencji i specyfikę danego szczebla.

 

Skip to content