Konkurs Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej.

Wójt Gminy Trzebieszów informuje:
Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI zaprasza lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), kluby seniora, sołectwa oraz grupy nieformalne mające siedzibę na obszarze LGD ?RAZEM? do udziału w II edycji konkursu Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej. Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, tj. infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,
  2. inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD ?RAZEM? ze środków PROW 2014-2020:

Komisja konkursowa może przyznać również wyróżnienia

Laureaci otrzymają również grę planszową Na Szlaku Ziemi Łukowskiej, Przewodnik turystyczny po obszarze Działania LGD ?RAZEM?

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD RAZEM, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:   >>> przejdź<<<<

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Skip to content