KONSULTACJE SPOŁECZNE STATUTÓW SOŁECTW GMINY TRZEBIESZÓW

ZARZĄDZENIE  NR  2/2019 WÓJTA GMINY  TRZEBIESZÓW
z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie:  przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Trzebieszów dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Na podstawie art. 5 a ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późń. zmianami), oraz Uchwały nr VII/55/15 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebieszów (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO, z 2015 r poz. 3618) zarządzam co następuje:

§1.

 1. Na terenie gminy Trzebieszów postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne
  w sprawie projektów uchwały Rady Gminy Trzebieszów w sprawie statutów, w sołectwach Gminy Trzebieszów.
 2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Trzebieszów w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonej uchwale.

§2.

 1. Konsultacje społeczne o których mowa w §1. Skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem wszystkie  sołectwa Gminy Trzebieszów.

§3.

 1. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 12-15 stycznia 2019 r.
  (UWAGA: Termin konsultacji przesunięty na 15-17 stycznia 2019 r.  Zarządzeniem nr 3 WÓJTA GMINY  TRZEBIESZÓW z dnia 11 stycznia 2019 roku).
 2. Wszelkie uwagi i opinie wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przekazać w w/w terminie na adres: [email protected].

§4

 1. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej gminy Trzebieszów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie 3 dni od zakończenia konsultacji
 2. Wyniki konsultacji maja charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§5. Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Mirosław Szekalis

/-/
Wójt Gminy Trzebieszów


Załączniki (DO POBRANIA TUTAJ)

ZARZĄDZENIE – POBIERZ + wszystkie statuty

 1. Projekt statutu Sołectwa CELINY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 .
 2. Projekt statutu Sołectwa DĘBOWICA w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 .
 3. Projekt statutu Sołectwa DĘBOWIERZCHY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3.
 4. Projekt statutu Sołectwa GOŁOWIERZCHY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4.
 5. Projekt statutu Sołectwa JAKUSZE w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 .
 6. Projekt statutu Sołectwa KARWÓW w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 .
 7. Projekt statutu Sołectwa KURÓW w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 .
 8. Projekt statutu Sołectwa LESZCZANKA w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 .
 9. Projekt statutu Sołectwa MIKŁUSY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 .
 10. Projekt statutu Sołectwa NURZYNA w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 .
 11. Projekt statutu Sołectwa POPŁAWY – ROGALE w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11.
 12. Projekt statutu Sołectwa PŁUDY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 .
 13. Projekt statutu Sołectwa SZANIAWY-PONIATY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13.
 14. Projekt statutu Sołectwa SZANIAWY-MATYSY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14.
 15. Projekt statutu Sołectwa ŚWIERCZE w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 .
 16. Projekt statutu Sołectwa TRZEBIESZÓW PIERWSZY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 .
 17. Projekt statutu Sołectwa TRZEBIESZÓW DRUGI w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17.
 18. Projekt statutu Sołectwa TRZEBIESZÓW w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18.
 19. Projekt statutu Sołectwa TRZEBIESZÓW-KOLONIA w brzmieniu stanowiącym załącznik
  nr 19 .
 20. Projekt statutu Sołectwa WIERZEJKI w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 .
 21. Projekt statutu Sołectwa WYLANY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 .
 22. Projekt statutu Sołectwa WÓLKA KONOPNA w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22.
 23. Projekt statutu Sołectwa ZAOLSZYNIE w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 .
 24. Projekt statutu Sołectwa ZEMBRY w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 .

WSZYSTKIE PROJEKTY – POBIERZ

 

 

 

 

Skip to content