L (50) Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Trzebieszów

WIĘCEJ: https://portal.posiedzenia.pl/trzebieszow?

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania na zaniechaną w 2020 roku inwestycję  pn.?Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów?, podejmuje się decyzję o kontynuacji zaniechanej inwestycji, na którą w latach ubiegłych poniesiono już wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wprowadza się ją do załącznika ?Wykaz przedsięwzięć do WPF?. Termin zakończenia realizacji ww. przedsięwzięcia planowany  jest na 2023 rok. Limit wydatków na 2023 rok ? 4 852 465,20 zł. Łączne planowane nakłady inwestycyjne ? 4 889 365,20 zł.

Skip to content