LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 23 listopada 2022 r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie  odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

 1. Otwarcie LIV Sesji  Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i LIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Trzebieszów.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z transportem nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy Trzebieszów. (Projekt uchwały złożony przez Radnego Mariusza Celińskiego. )
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta. (Projekt uchwały złożony przez Radnego Mariusza Celińskiego. )
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzebieszów. (Projekt uchwały złożony przez Radnego Mariusza Celińskiego. )
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 ? 2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia  rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebieszów z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01.08.2022 r. o utworzenie w Gminie Trzebieszów Młodzieżowej Rady Gminy.
 16. Informacje ? wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów 

Andrzej Nurzyński

Projekty uchwał dostępny jest na portalu www.posiedzenia.pl/trzebieszow

Skip to content