Nabór do programu usuwania azbestu

Wójt Gminy Trzebieszów informuje, że że kolejny nabór  Zgłoszeń lokalizacji odbędzie się w dniach 6-24 maja 2019 r.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r., o czym poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się w załączeniu oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl  

Ponadto z uwagi na liczne błędy występujące w dokumentacji, w załączeniu prezentujemy ich listę. Ich wyeliminowanie na poziomie gminy znacząco przyspieszy proces weryfikacji,  zatwierdzania, a tym samym wsparcia mieszkańców.

Lp.

Nazwa dokumentu

Najczęściej popełniane błędy

1.

Zgłoszenie lokalizacji

1.       Złożenie dokumentu na nieaktualnym formularzu

2.       Złożenie dokumentu po terminie

3.       Inna data rejestracji dokumentu niż data wpływu na pieczątce ? musi być taka sama

4.       Niepełny adres osoby fizycznej

5.       Niewłaściwe oszacowanie ilości azbestu (może skutkować nieusunięciem nadwyżki azbestu)

6.       Brak podpisów osoby fizycznej we wszystkich wymaganych miejscach

7.       Brak wpisanych dat przy podpisach tam, gdzie jest to wymagane

8.       Brak podpisu Gminnego Koordynatora

9.       Inne dane działki w Ocenie Stanu

10.   Niewłaściwe podliczenie punktów i określenie stopnia pilności

11.   Brak daty i oświadczeniu RODO

 

2.

Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac dot. demontażu

1.       Inny adres lokalizacji niż wskazany w Zgłoszeniu lokalizacji

3.

Zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa

1.       Brak ?wpływówki? do wydziału architektoniczno-budowlanego w dokumencie

2.       Brak poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem

3.       Inny numer działki niż wskazany w Zgłoszeniu lokalizacji

4.       Inna osoba ubiegająca się o pozwolenie niż wskazana w Zgłoszeniu lokalizacji (brak upoważnienia)

5.       Inny nr działki wskazany w Zgłoszeniu do Starostwa niż widniejący w Zgłoszeniu lokalizacji

6.       Inna ilość budynków w Zgłoszeniu do Starostwa niż podana w Zgłoszeniu lokalizacji

4.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku sprzeciwu

1.       Oświadczenie powinno być z datą po 21 dniach. Wszystkie oświadczenia osoby fizycznej
z datą przed tym terminem są niewłaściwe i będą odrzucane.

Schemat procesu weryfikacji

Poziom

Termin weryfikacji

    Dokumenty wymagane

Zakres dopuszczonych uzupełnień

 

 

Weryfikacja negatywna w przypadku

JST

6 ? 24 maja

1.       Zgłoszenie lokalizacji ? złożone w dniach 17 października 2018 r. do dnia 30 listopada

2.       Azbest na dachu – Zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

3.       Azbest na ziemi (po 6.05.2004 r.) – Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu

 

 

1.       Uzupełnienie braków w treściach dokumentów

2.       Zgłoszenie zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych ? do wydziału architektoniczno-budowlanego

3.       Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)

1.       Złożenia Zgłoszenia lokalizacji po terminie

2.       Braku Zgłoszenia zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych ? do wydziału architektoniczno-budowlanego (również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem)

3.       Braku Oświadczenia o prawidłowości wykonania demontażu ? azbest na ziemi (dokument po 6.05.2004 r.)

 

Filie UMWL

27 maja ? 14 czerwca

1.       Zgłoszenie lokalizacji

2.       Zgłoszenie do starostwa

3.       Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)- azbest na ziemi

4.       Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

 

1.       Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

2.       Braku oświadczenia o braku sprzeciwu/wyrażenia zgody na dokonanie prac ? demontaż

RBP

od 17 czerwca (czas weryfikacji uzależniony od jakości Zgłoszeń lokalizacji)

1.       Zgłoszenie lokalizacji

2.       Zgłoszenie do starostwa

3.       Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.) ? azbest na ziemi

4.       Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

BRAK ? automatyczne odrzucenie dokumentów bez możliwości uzupełnienia

 

_____________________

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych

Oddział Regionalne Biuro Projektu

?System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego?

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Stefczyka 3, 20-151 Lublin, tel: (81) 537 16 42 , faks (81) 537 16 38

 

Skip to content