Nabór na urzędników wyborczych. Aktualizcja informacji z dnia 13 marca 2018 r. według stanu prawnego na dzień 27 marca 2018 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej na temat urzędników wyborczych.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie podaje do wiadomości informację o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego:

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach:

Lp.

Nazwa gminy

Ilość urzędników wyborczych

1

Trzebieszów

2

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Lublinie, adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie, ul. Spokojna  9b, 20-074 Lublin, w godzinach pracy delegatury od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

W zgłoszeniu kandydat podaje: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Dołączana do zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Zgodnie z treścią ustawy Kodeks wyborczy:

?Art. 191b. § 1. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

§ 2. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu.

§ 3. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

§ 4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.?

Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostaną w delegaturze bez rozpatrzenia. Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do delegatury pocztą elektroniczną na adres [email protected], jednakże w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. muszą zostać przesłane dokumenty ?papierowe?. W celu ułatwienia kontaktu proszę o podanie dodatkowo numeru telefonu lub adresu email. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania ?papierowego? zgłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji. 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze  z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są  dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzanych danych.

  

Skip to content