Nabór wniosków nr 3/2022/G

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 3/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie grantu w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziałanie 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny, limit środków, forma wsparcia:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1) 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

Limit środków:

29 844,19 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 119 376,76 PLN.

Formy wsparcia:

a) pomoc ma formę zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych,

b) intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych,

c) wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł oraz nie więcej niż 30 000,00 zł.

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu:

od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07:30 do 15:30.

 (Przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku)

 

 3. Pełna treść ogłoszenia o konkursie grantowym nr 3/2022/G wraz z załącznikami:

     Pobierz

Skip to content