Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW INFORMUJE

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Trzebieszów uprzejmie informuje, że do dnia 5 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.*

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Trzebieszów,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie zwraca uwagę, aby wyznaczeni rzeczoznawcy na co dzień nie mieli styczności z trzodą chlewną.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi ? jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Gminy Trzebieszów w  pok. 13  lub z internetowej strony Gminy Trzebieszów: archiwum.trzebieszow.gmina.pl ,  stronie BIP https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259&p1=szczegoly&p2=1626720

 

POBIERZ WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI W PLIKU PDF

 

Skip to content