Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Wójt Gminy Trzebieszów zawiadamia, w związku z podjęciem w dniu 23 listopada
2022 roku uchwały nr LIV/307/2022 Rady Gminy Trzebieszów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, że od dnia 1 stycznia 2023 roku wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 116,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeśli są kompostowane odpady, stawka jest pomniejszona o 10 zł/osoba/miesiąc, czyli oplata wyniesie wówczas 19,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zgodnie z treścią ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

Skip to content