Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebieszów.

Powyższe oznacza, że wszystkie podmioty władające nieruchomościami, na których  nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają na nich odpady komunalne mają obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór odpadów. Wójt Gminy Trzebieszów jako organ sprawujący kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest uprawniony do weryfikowania czy ww. podmioty posiadają zawartą umowę wraz ze stosownymi dowodami uiszczania opłat za te usługi.

 

Za nieruchomości niezamieszkałe, na terenie których powstają odpady komunalne, uważa się placówki handlowe i usługowe (np. sklepy), zakłady produkcyjne  i przemysłowe, placówki oświatowe (np. szkoły), lokale gastronomiczne (np. bary), warsztaty rzemieślnicze, hotele, działki rekreacyjne i letniskowe, cmentarze, placówki służby zdrowia oraz lokale użyteczności publicznej.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w części prowadzenia tej działalności z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez właściciela nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dotyczy odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wszystkie pozostałe przypadki prowadzenia działalności gospodarczej generują obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór odpadów.

 

Skip to content