OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów

Z dokumentacją dot. studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebieszów I piętro pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu lub tutaj w wersji elektronicznej

Skip to content