OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam:

1) o podjęciu przez Radę Gminy Trzebieszów uchwały nr XIX/129/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów. Opracowywane studium obejmuje cały obszar Gminy Trzebieszów,

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebieszów oraz prognozy oddziaływania na  środowisko w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w jednej z następujących form:

– na piśmie w Urzędzie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów,

– drogą pocztową na ww. adres urzędu,

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP Urzędu Gminy Trzebieszów lub na adres poczty elektronicznej [email protected] (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trzebieszów.

 

Wniosek do pobrania

                                                                                      Wójt Gminy Trzebieszów

                                                                                         /-/ Mirosław Szekalis

 

Skip to content