ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TRZEBIESZÓW

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TRZEBIESZÓW

Gmina Trzebieszów przystąpiła do realizacji projektu pn. “Odnawialne źródła energii w gminie Trzebieszów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku,  Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi  4 486 937,49 zł, zaś wartość dofinansowania 3 426 592,46 zł.

Potrzeba realizacji projektu wynika z oczekiwań mieszkańców i władz gminy, co potwierdzono m.in. formułując cele i działania w Strategii Rozwoju Gminy Trzebieszów na lata 2016-2023 oraz zgłaszając uczestnictwo w projekcie. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenia bilansu energii odnawialnej na terenie gminy Trzebieszów, istotne jest podejmowanie działań wspierających budowę instalacji OZE. Ze względu na brak alternatywnych źródeł energii, nie ma możliwości zmiany sposobu ogrzewania wody, co generuje wysokie koszty utrzymania gospodarstw oraz powoduje wzrost zużycia paliw kopalnych. Niezbędne staje się wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii pozwalających na wykorzystanie OZE. Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokojenie potrzeb interesariuszy, gdyż wysoki koszt kolektorów słonecznych dotychczas powodował, że bez dotacji, gminy nie stać byłby na realizację niniejszej inwestycji.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (419 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Zakres projektu obejmuje ponadto: utworzenie portalu internetowego ? serwisu, za pośrednictwem którego uczestnicy projektu będą mogli dokonywać transakcji on-line i aplikacji na urządzenia mobilne (w celu edukacji energetycznej i ekologicznej, promocji OZE) oraz przeprowadzenie działań promocyjnych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Trzebieszów (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel głównym jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Trzebieszów poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

W wyniku realizacji projektu gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów tj.: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany, mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji będą: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

 

Skip to content