Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2017
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
oraz §1ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na dyrektora :
1) Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszkówny w Celinach
2) Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach
3) Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach
4) Szkoły Podstawowej im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach
5) Szkoły Podstawowej im. 5 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Trzebieszowie

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. – ZOBACZ

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Trzebieszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Szekalis

/-/

Wójt Gminy Trzebieszów


BIP: OGŁOSZENIE CAŁOŚĆ

Skip to content