OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI I ZDROWIA (SA.2110.1.2020)

LINK do BIP – WEJDŹ

WIĘCEJ: https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=103&p1=szczegoly&p2=1482911

SA.2110.1.2020

Trzebieszów 11.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Wójt Gminy Trzebieszów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

2) Nazwa stanowiska urzędniczego:   DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, PROMOCJI I ZDROWIA

3) Referat:  stanowisko samodzielne.

4) Liczba lub wymiar etatu:  1.

5) Termin nawiązania stosunku pracy: marzec 2020 r. lub wg indywidualnych ustaleń.

6) Miejsce pracy:  Gmina Trzebieszów.

 1. Wymagania niezbędne od kandydata:
 2. jest obywatelem polskim;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 8. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem śródków unijnych i innych środków zewnętrznych (np. RPO, EFS, PROW, LGD, FIO, PROO, ASOS, ROPS, AMODIT, EBOI i inne  środki publiczne rządowe i samorządowe),
 3. doświadczenie w działaniach promocyjnych (m.in. zarządzanie treścią CMS stron www np. WordPress, kanału FB, Youtube)
 4. praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, instrukcja kancelaryjna, zasady techniki prawodawczej;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 6. umiejętność obsługi programów graficznych, wideo
 7. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
 8. obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność;
 9. mile widziane uprawnienia dodatkowe;
 10. mile widziane doświadczenie pracy w jednostkach JST w w/w sprawach;
 11. znajomość przepisów i aktów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych i KPA.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.1. Do podstawowego zakresu na danym stanowisko należy:

1) opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, porozumień i instrukcji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacja projektów
i programów finansowych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

2) współpraca z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych;

3) rozliczanie realizowanych programów i projektów finansowanych lub  współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

4) wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań gminy;

5) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

6) zarządzanie realizowanymi projektami, w tym przygotowywanie wniosków o płatności, ankiet monitorujących;

7) podejmowanie działań w zakresie promocji gminy i propagowanie lokalnej samorządności;

8) współudział w opracowywaniu projektu strategii rozwoju gminy, lokalnych programów rozwoju, dokonywanie okresowych ocen ich realizacji, inicjowanie potrzebnych zmian;

9) poszukiwanie źródeł funduszy zewnętrznych, w tym szczególnie w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, na potrzeby realizacji zadań gminy, jednostek podległych i innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą;

10) prowadzenie bazy danych o dostępnych funduszach zewnętrznych;

11) organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej i informacyjnej Gminy  przy użyciu dostępnych technik i form, zmierzającej do ukształtowania  pozytywnego wizerunku Gminy i jej osiągnięć w zakresie działalności gospodarczej, zaplecza infrastrukturalnego Gminy, jej walorów turystycznych oraz  działań na rzecz integracji społeczności lokalnej;

12) planowanie nakładów finansowych niezbędnych na promocję Gminy;

13) opracowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych przedstawiających działalność Gminy;

14) współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy wg upoważnienia; 

15) opracowanie zasad oraz sposobu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia;

16) opracowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz ich realizacja;

17) Prowadzenia zadań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych;

18) Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

19) organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej i informacyjnej gminy przy użyciu dostępnych technik i form, zmierzającej do ukształtowania pozytywnego wizerunku Gminy i jej osiągnięć w zakresie działalności gospodarczej, zaplecza infrastrukturalnego Gminy, jej walorów turystycznych oraz działań na rzecz integracji społeczności lokalnej,

 

IV.2 Do wspólnych zadań należy:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Gminy;
 2. terminowe rozpatrywanie inicjatyw, opinii, wniosków radnych;
 3. opracowywanie materiałów /ocen, analiz, informacji, sprawozdań/ dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego Gminy, ochrony środowiska oraz zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców;
 4. wnikliwe i terminowe rozpatrywanie listów, skarg, i wniosków mieszkańców Gminy;
 5. prowadzenie – w ramach upoważnień- postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

V. Warunki pracy na stanowisku.

 1. Miejsce pracy: Gmina Trzebieszów;
 2. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie Urzędu Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów;
 3. praca w budynku urzędu, bez wind, wejście do budynku – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 4. godziny pracy: 7.30-15.30 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek), 9.30-17.30 (czwartek);
 5. praca w zespole;
 6. codzienny kontakt telefoniczny;
 7. bezpośredni kontakt z klientami w terenie i siedzibie Urzędu Gminy;
 8. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 9. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
 10. Podległość służbowa: 1. Wójt Gminy Trzebieszów.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny – opatrzone numerem telefonu kontaktowego lub własnoręcznym podpisem;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 1;
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał.2;
 4. Klauzula informacyjna – zal.3;
 5. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 5 (I piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, promocji i zdrowia w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o zakwalifikowaniu się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego i jego terminie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów.

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: Wójt Gminy Trzebieszów, z siedzibą Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Kontakt do administratora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  [email protected]   lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek Do administratora ochrony danych.

 1. Informacje przygotował: Sekretarz Gminy Trzebieszów

Wójt Gminy Trzebieszów

/-/

Mirosław Szekalis

Skip to content