Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 

 Ogłaszający konkurs:

Gmina Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów
NIP:  8252064943, REGON: 711582517
Strona internetowa: archiwum.trzebieszow.gmina.pl

  1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014?2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Gmina Trzebieszów ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.2 konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16

ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

W ramach projektu przewidziane są działania związane z kompleksowym wsparciem szkół z terenu Gminy Trzebieszów, których celem jest poprawa jakości edukacji ogólnej, realizowana w oparciu o diagnozę potrzeb, w szczególności przez:

– organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),

– podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,

– organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno? pedagogicznej,

– tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno ? przyrodniczych oraz pracowni ICT.

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełniają wymogi

Prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami partnerstwa

Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nie zaleganie z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego

Nie podlega wyk­lucze­niu z ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie na pod­stawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach pub­licznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) z zas­trzeże­niem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów

Kryteria dodatkowe

Okres prowadzenia działalności:

do 3 lat ? 1 pkt

powyżej 3 do 5 lat ? 2 pkt

powyżej 5 do 7 lat ? 3 pkt

powyżej 7 lat ? 4 pkt

Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 5 projektów o wartości powyżej 300 tys. zł współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy ? 5pkt

Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów współfinansowanych z EFS w okresie ostatnich 3 lat w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych

3 projekty – 1 pkt.

powyżej 3 projektów ? 5 pkt.

Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań ? od 0 do 20 pkt

Proponowany zakres merytoryczny działań wraz z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych w projekcie ? od 0 do 30 pkt

Posiada Certyfikacje/akredytacje/standardy dotyczące jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są wystawiane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi.

ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010- (15 pkt  posiadanie jednego certyfikatu, 30 pkt posiadanie dwóch certyfikatów)

Małopolski Standard Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (10 pkt)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

Wypełnionego ?Formularza oferty? w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu

Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno ? prawną podmiotu

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.

Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu
z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Powiat ? środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, z adnotacją:

?KONKURS NA WYBÓR PARTNERA w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16. Nie otwierać przed 13.04.2016 r. godz. 09.00?

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2016 r. do godz. 09.00.

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

  1. Katarzyna Krupska – Grudzień tel. 25 796 05 41 wew. 204

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które brały w nim udział, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Gminy Trzebieszów. Decyduje data wpływu odwołania do Gminy Trzebieszów

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów.

Odwołania rozpatruje Wójt Gminy. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Trzebieszów.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 12.2

Skip to content