OSP Karwów jako 3 jednostka w gminie będzie w systemie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Dnia 7 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebieszowie zawarte zostało trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie podpisali:Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie Pan st. bryg Tomasz Majewski, Wójt Gminy Trzebieszów Pan Mirosław Szekalis oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Sylwestra Izdebskiego. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, podpisane porozumienie to pierwszy krok, do włączenia na okres 5 lat jednostki OSP w Karwowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu jednostki w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie kraju. Jednostka musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczny systemy łączności, powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karwowie to najmłodsza jednostka na ternie gm.Trzebieszów, powstała w 2008 r., która liczy 62 członków. Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu oraz umożliwi dalszy rozwój jednostki.

 

Skip to content