PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZEBIESZÓW – WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Gmina TRZEBIESZÓW przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy TRZEBIESZÓW?, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

  1. Ankieta dla mieszkańców,
  2. Ankieta dla przedsiębiorców,

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

  1. Ankieta dla mieszkańców,
  2. Ankieta dla przedsiębiorców,

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr .21. Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: [email protected]  lub przekazać osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 21

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 20 marca  2016.

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!

Skip to content