Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) – 2022

Obszary ONW w Gminie Trzebieszów od roku 2019

CELINY – ONW_5
DĘBOWIERZCHY – ONW_7
GOŁOWIERZCHY – ONW_5
KURÓW – ONW_5
LESZCZANKA – ONW_6
PŁUDY – ONW_5
ROGALE – ONW_5
SZANIAWY-PONIATY – ONW_7
TRZEBIESZÓW – ONW_5
TRZEBIESZÓW KOLONIA – ONW_5
WYLANY – ONW_5
ZEMBRY – ONW_5

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w roku 2022 – podstawowe informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).

Wnioski o przyznanie płatności ONW  składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Obowiązujące w roku 2022 strefy ONW:

 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I
 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II
 • ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych)
 • ONW typ specyficzny strefa II
 • ONW typ górski

Od roku 2021 nie ma zastosowania płatność ONW przejściowa.

Tak jak dotychczas, rolnicy mogą ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności.

Jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW, nie musi deklarować działek rolnych w odniesieniu, do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.

Od roku 2021 grunty z uprawą konopi odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności ONW.

Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, to na materiale graficznym:

 • wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do płatności ONW,
 • zaznacza znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu:
  • drzewa ustanowione pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
  • rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
  • oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.

   

Płatność ONW przyznawana jest beneficjentowi (rolnikowi), który prowadzi działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami i deklaruje do płatności ONW działki rolne położone na tych obszarach, pozostające w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym jest składany wniosek.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności ONW musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

Jeżeli rolnik nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej  a działka rolna do której wnioskuje jest przedmiotem współposiadania do wniosku o przyznanie płatności ONW – dołącza Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (nie dotyczy małżonków).

Do płatności ONW kwalifikują się grunty orne, trwałe użytki zielone oraz uprawy trwałe. Do płatności tej kwalifikują się także elementy krajobrazu wskazane w części dotyczącej jednolitej płatności obszarowej.

Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności ONW wynosi 0,1 ha, a minimalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do tej płatności wynosi 1 ha.

Płatność ONW może być przyznana maksymalnie do powierzchni 75 ha.

Płatność ONW przyznawana jest w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana jest w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha – 100% płatności,
 • od 25,01 do 50 ha – 50% płatności ,
 • od 50,01 do 75 ha – 25% płatności,
 • powyżej 75 ha – płatność nie jest przyznawana.
Dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, zwiększone zostały stawki płatności ONW na obszarach ONW typ górski oraz na obszarach ONW typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m.

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. określony został w Tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1112).

Do ustalenia spełniania warunku posiadania minimalnej obsady zwierząt brane są pod uwagę zwierzęta (bydło, owce, kozy, konie) posiadane przez rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których zostały przez rolnika dokonane zgłoszenia:

 • do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt – w przypadku bydła, owiec i kóz,
 • do rejestru koniowatych – w przypadku koni; konie powinny być wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dostarczonym do ARiMR do 31 października roku składania wniosków.

Warunek w zakresie posiadania zwierząt zostanie uznany za spełniony także jeżeli posiadaczem zwierząt jest małżonek rolnika spełniający powyższe wymagania. W tym przypadku małżonek wyraża pisemną zgodę na przyznanie płatności ONW temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których jest posiadaczem.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ONW z uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka, należy złożyć do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, jednakże zaleca się złożenie Oświadczenia do końca października w roku składania wniosków.

Liczba DJP jest obliczana jako suma iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania?Rolnictwo ekologiczne? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.)

Współczynniki przeliczania zwierząt na DJP:

 • Konie
  • Ogiery, klacze, wałachy ?  1,2
  • Źrebaki powyżej 2 lat ? 1
  • Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat ? 0,8
  • Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku ? 0,5
  • Źrebięta do 6 miesięcy ? 0,3
 • Bydło oraz bawoły domowe
  • Buhaje ? 1,4
  • Krowy ? 1
  • Jałówki cielne ? 1
  • Jałówki powyżej 1 roku ? 0,8
  • Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku. ? 0,3
  • Opasy powyżej 1 roku ? 0,8
  • Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku ? 0,3
  • Cielęta do 6 miesięcy ? 0,15
 • Kozy
  • Kozy matki ? 0,15
  • Koźlęta do 3,5 miesięcy ? 0,05
  • Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku ? 0,08
  • Pozostałe kozy ? 0,1
  • Owce powyżej 1,5 roku ? 0,1
  • Tryki powyżej 1,5 roku ? 0,12
  • Jagnięta do 3,5 miesięcy ? 0,05
  • Tryczki ? 0,08
  • Maciorki ? 0,1Owce

Warunki w zakresie posiadania zwierząt będą uznawane również za spełnione, jeżeli rolnik będzie równocześnie spełniał warunki do przyznania pomocy finansowej w ramach działania ?Rolnictwo ekologiczne? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie posiadania zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 ust. 2 do rozporządzenia ekologicznego (bydło, owce, kozy, konie, daniele, gęsi, jelenie szlachetne i jelenie sika, króliki), o ile ich liczba wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych.

Stawki płatności dla poszczególnych stref ONW

 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I – 179 zł/ha
 • ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II – 264 zł/ha
 • ONW typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych) – 179 zł/ha
 • ONW typ specyficzny strefa II – 264 zł/ha / 550 zł/ha
 • ONW typ górski –  450 zł/ha / 750 zł/ha

Uwaga:

Stawka 550 zł/ha obowiązuje na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW.

Stawka 750 zł/ha obowiązuje na obszarze ONW typu górskiego, jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW.

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosci-dla-obszarow-z-ograniczeniami-naturalnymi-lub-innymi-szczegolnymi-ograniczeniami-tzw-platnosc-onw-2022

źródło: https://formularz.arimr.gov.pl/obszary-onw-od-roku-2019.html

Skip to content