Podpisanie umowy na Dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów

W poniedziałek 22 stycznia 2018 roku Gmina Trzebieszów podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Trzebieszów z firmą ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice na kwotę 4.518.508,32 zł.
Termin realizacji wykonania prac został ustalony do dnia 10.06.2018 r.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i montaż 419 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,73 MW, która obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną zestawu kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją  dostosowaną do miejsca montażu.
2) posadowienie podgrzewacza  c.w.u.,
3) podłączenie podgrzewacza  c.w.u.  do istniejącej instalacji  c.w.u., cyrkulacji  c.w.u.,  c.o.  i  z.w.,
4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,
5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji,
6) instalację układu sterującego,
7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,
8) napełnienie instalacji,
9) uruchomienie instalacji,
10) przeszkolenie Użytkowników,
11) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,
12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4
Skip to content