Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 –Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża  z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki 1,84% w skali roku:

–  Pożyczka mała: od 10 000 zł do 250 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.  

–  Pożyczka duża:  od 250 000,01 zł do  1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.  

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa  lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne  związane z:

  1. założeniem nowego zakładu lub
  2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

  1. stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  2. zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  3. wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej  np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

 

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

Pożyczka mała:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/

Pożyczka duża:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-duza-nowosc/

 

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Muda tel.  81 710 46 41, [email protected]

Monika Jung  tel.  81 710 46 34, [email protected]

 

 

Skip to content