Nabór potrwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na inwestycje związane z:

rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

– racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Realizacja wspartych pomocą operacji ma przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, poprawić konkurencyjność i zwiększyć rentowności gospodarstwa oraz doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro (wyjątki dotyczą wspólnie wnioskujących).

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa, wyrażonej w euro, a wyliczonej na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (60 proc. dla młodych rolników i osób wspólnie wnioskujących), ale nie mniejszej niż ich 30 proc.
Planowana wysokości kosztów kwalifikowalnych musi przekraczać 50 tys. zł.