Przypominamy: Informacja dot. stwierdzania własnoręczności podpisu lub daty zawarcia na umowie dzierżawy.

Wójt Gminy Trzebieszów informuje

W związku z licznymi pytaniami  czy Wójt gminy może stwierdzać własnoręczność podpisu lub datę zawartą na umowie dzierżawy Urząd Gminy Trzebieszów informuje:

POŚWIADCZENIA WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU MOŻE DOKONAĆ TYLKO NOTARIUSZ.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych
w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww
. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej z dnia 7 lutego 2007 r., do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, jedynie na:

oraz do poświadczania pozostawania osoby przy  życiu lub w określonym  miejscu,  w celu  otrzymania  emerytury,  renty  lub  innych  świadczeń
z ubezpieczenia  społecznego.

W związku z powyższym poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, a co za tym idzie nie ma  podstawy  prawnej do  poświadczenia własnoręczności podpisu i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Nie ma możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy.
Są to szczególne uprawnienia Wójta. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu. Jednocześnie poświadczenie podpisu przez innego pracownika z upoważnienia Wójta nie będzie urzędowym poświadczeniem podpisu. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192)

  2. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. 2007 Nr 27, poz. 185)

Skip to content