Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów na rok szkolny 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ),oraz Zarządzeniu Nr 10/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów na rok szkolny 2022/2023. (poniżej)

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola w Gminie Trzebieszów lub chcą zmienić przedszkole.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Trzebieszów.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez Prawo oświatowe:

Kryteria ustawowe ww. mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Wartość kryterium w punktach

1.

 

Dziecko,  którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują,       wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się rownież  do rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego.

 • Oświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 • oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

20 pkt

2.

 

Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola – nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym przebiegającej rekrutacji edukację w przedszkolu).

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  o uczęszczaniu przez rodzeństwo do przedszkola, szkoły podstawowej

15 pkt

3.

 

Dziecko pięcioletnie i dziecko  z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola w miejscowości położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka.

10 pkt

4.

 

Dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola, zadeklarowany czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

5 pkt

5.

 

Dziecko wychowuje się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust .1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Oświadczenie rodzica o dochodzie rodziny  w przeliczenie na osobę z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

5 pkt

4. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Trzebieszów mogą być przyjmowani do przedszkoli samorządowych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego umieszczone są na stronach internetowych szkół oraz w sekretariatach szkół:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębowicy,
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim,
 3. Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach,
 4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach,
 5. Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach,
 6. Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach.

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń;

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2022/2023,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 28 stycznia 2022r.

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

UWAGI KOŃCOWE

 1.  Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie do 14 lutego 2022 roku.
 2. Od 15 lutego 2022 roku do 15 marca 2022 roku składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 3. Deklaracje lub wnioski złożone po terminach rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.
 4. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych  oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Trzebieszów można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Trzebieszów jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 6. W terminie od 01 kwietnia 2022r. do 10 kwietnia 2022 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 7. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 8. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica (opiekuna prawnego).
 2. Dzieci z poza obwodu danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli dana szkoła nadal  dysponuje wolnymi miejscami w oparciu o kryteria uchwalone Uchwałą Nr XIX/156/17  z dnia 9 lutego 2017 r. :

1) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Trzebieszów  – 8 pkt.,
2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 6 pkt.,
3) rodzic lub prawny opiekun kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Trzebieszów – 3 pkt.,
4) w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują członkowie rodziny kandydata wspierający rodziców w opiece  nad kandydatem – 2 pkt.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIATACH SZKÓŁ W GODZINACH PRACY SZKÓŁ I TERMINACH WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU REKRUTACJI.

 Opracowanie: Ewa Domańska, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie,  tel. 25 796 03 71

 

Skip to content