Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r.  poz. 1082 ), oraz Zarządzeniu Nr 11/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów na rok szkolny 2023/2024. 

 Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola w Gminie Trzebieszów lub chcą zmienić przedszkole.

 Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

   Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

    Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

      Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych
do najmniej preferowanych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Trzebieszów.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebieszów
  jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez Prawo oświatowe:

 

* wielodzietność rodziny kandydata,

* niepełnosprawność kandydata,

* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

*niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe ww. mają jednakową wartość.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

 

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pozostają
w zatrudnieniu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

 

Kryterium stosuje się również
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

Dokument poświadczający zatrudnienie
(od każdego z rodziców)
zaświadczenie z zakładu pracy,
zaświadczenie ze szkoły, uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów, zaświadczenie z KRUS  o prowadzeniu działalności rolniczej,
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej.

100 pkt

2.

 

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Trzebieszów w obwodzie szkoły
lub zespołu szkolno – przedszkolnego,
w którym jest przedszkole lub oddział przedszkolny.

 

Kryterium stosuje się również
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
o miejscu zamieszkania kandydata na terenie Gminy Trzebieszów w obwodzie szkoły podstawowej.

50 pkt

3.

 

Dziecko którego rodzeństwo w roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną  w tym samym przedszkolu ( oddziale przedszkolnym )  lub w szkole podstawowej.

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
o rozpoczęciu lub uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego/ szkoły podstawowej.

30 pkt

 

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Trzebieszów mogą być przyjmowani do przedszkoli samorządowych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego umieszczone są na stronach internetowych szkół oraz do pobrania w sekretariatach szkół:
 2. Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Dębowicy,
 3. Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Trzebieszowie Drugim,
 4. Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny w Celinach,
 5. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach,
 6. Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach,
 7. Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach – Matysach

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego  opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń;

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 stycznia 2023r.

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 UWAGI KOŃCOWE

 Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie od 13 marca 2023 roku do 17 marca 2023 r.

 1. Od 20 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 2. Deklaracje lub wnioski złożone po terminach rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Trzebieszów można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Trzebieszów jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 5. W terminie od 18 kwietnia 2023 r. do 25 kwietnia 2023 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.
 7. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo
  lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej

    na podstawie zgłoszenia rodzica (opiekuna prawnego).

 1. Dzieci z poza obwodu danej szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu

    postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, jeżeli dana szkoła nadal  

    dysponuje wolnymi miejscami w oparciu o kryteria uchwalone Uchwałą Nr XIX/156/17
    z dnia 9 lutego 2017 r. :

    1) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Trzebieszów  – 8 pkt.,

    2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata ? 6 pkt.,

    3) rodzic lub prawny opiekun kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Trzebieszów ? 3 pkt.,

    4) w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują członkowie rodziny kandydata wspierający

        rodziców w opiece  nad kandydatem ? 2 pkt.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NAROK SZKOLNY 2023/2024
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA TRZEBIESZÓW określone są w Załączniku nr 2 Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY WRAZ Z DOKUMENTAMI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W OKRESIE OD 20 MARCA DO 31 MARCA 2023 R.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIATACH SZKÓŁ W GODZINACH PRACY SZKÓŁ I TERMINACH WYNIKAJĄCYCH Z HARMONOGRAMU REKRUTACJI.


Opracowanie: Ewa Domańska

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie

 tel. 25 796 03 71

DRUKI DO REKRUTACJI:

https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=240&action=details&document_id=1854764

Skip to content