SOLARY 2018 w GMINIE TRZEBIESZÓW – INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI URZĄDZEŃ

PONIŻEJ ZAŁĄCZAMY INSTRUKCJĘ OBSŁUGI STEROWNIKA SOLARNEGO, KTÓRA ZOSTANIE PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI  W DNIU MONTAŻU

Przedmiotem instrukcji jest wskazanie zasad prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej pracującej na potrzeby instalacji c.w.u..

 

Instrukcja eksploatacji instalacji solarnej ma na celu zapewnie prawidłowej obsługi, uzyskania maksymalnej sprawności instalacji, zachowania ciągłości ruchu, trwałości urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obsłudze i instalacji.

Instalacja solarna pracuje w trybie automatycznym. Cykl pracy rozpoczyna się po osiągnięciu właściwej temperatury płynu solarnego mierzony na kolektorze przy pomocy czujnika T1. Po osiągnięciu przez płyn solarny temp. wyższej niż temp. wody w zasobniku c.w.u., uruchomiona zostaje solarna grupa pompowa wymuszająca obieg płynu solarnego.

CO DO ZASADY CYKL PRACY INSTALACJI SOLARNEJ MA CHARAKTER BEZOBSŁUGOWY.

Automatyczny cykl pracy instalacji nie wymaga stałego nadzoru i obsługi. Automatyka instalacji wykrywa i reaguje na sytuacje występujące w trakcie standardowej pracy instalacji.

Ewentualny niedobór energii cieplnej przekazanej przez kolektory uzupełniany będzie za pośrednictwem górnej wężownicy podłączonej do konwencjonalnego źródła ciepła (istniejący kocioł c.o.) lub grzałki elektrycznej., w przypadku braku drugiego źródła ciepła.

Zasady działania instalacji podłączonej do poszczególnych źródeł ciepła opisano w instrukcji obsługi sterownika solarnego, załączonej do niniejszej instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń.

System zabezpieczeń indywidualnie dostosowanych do wielkości układu solarnego:

 

Zatrzymanie pracy instalacji solarnej nastąpi w przypadku:

 

Uwagi i wskazówki końcowe:

 

NALEŻY KONTROLOWAĆ I PRZED ZGŁOSZENIEM SERWISOWYM ZWRÓĆIĆ UWAGĘ NA:

W okresach niskich temperatur, możliwy jest spadek ciśnienia w układzie, który ma charakter chwilowy i ciśnienie wzrasta automatycznie wraz ze wzrostem temperatury atmosferycznej,

Informacje te ułatwią Gwarantowi zidentyfikowanie usterki oraz przygotowanie się do działań serwisowych.

 

ZGŁOSZENIA WAD W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI

  1. Zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji jakości powinno zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, imię i nazwisko Właściciela nieruchomości, adres budynku z instalacją solarną, numer telefonu użytkownika, opis wady.
  2. Zgłoszenia usterek należy dokonywać w formie pisemnej we właściwym urzędzie gminy z podaniem w/w informacji.

OKRESOWE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE

W okresie gwarancji (tj. 60miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego) przewidziane są dwa przeglądy gwarancyjne. W czasie przeglądów nastąpi kompleksowe sprawdzenie instalacji solarnej, w tym uzupełnienie lub wymiana płynu solarnego w przypadku utraty jego właściwości.

Informacje dodatkowe:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od zakresu zrealizowanych czynności serwisowych i będzie pokrywana przez beneficjenta.

 

Za nieuzasadnione i nie objęte gwarancją uznaje się usterki/wady powstałe w wyniku:

 

WYMIARY ZBIORNIKÓW:

 

Skip to content