Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe Gminę Trzebieszów na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?.

 

Szkolenia odbędą się w salach konferencyjnych niżej wymienionych gmin:

12 października godz. 15-18.00 – UG Adamów

18 października godz. 10-13.00 – UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 – UG Stanin

25 października godz. 10-13.00 – UG Łuków

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli ?podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność?. Ponadto ?miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?.

 

Przypominamy również, że pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli ?podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?. Podmiot ubiegający się o wsparcie  finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej musi wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych gminach LGD jest punktowane podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

 

Wytyczne dotyczące konkursów oraz linki do aktualnych wzorów wniosków znajdują się w zakładce nabory http://lgdrazem.pl/nabory/

 

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00

Skip to content