ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP przyznawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490)

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSP

 1. PRAWO NA MOCY ART. 16 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2490) PRZYSŁUGUJE STRAŻAKOWI RATOWNIKOWI OSP, KTÓRY:
 2. mężczyzna: osiągnął 65. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat;
 3. kobieta: osiągnęła 60. rok życia i czynnie uczestniczyła w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat:

Uwaga: nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP

 1. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADCZENIE RATOWNICZE SKŁADA DO KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 1. WNIOSEK o przyznanie świadczenia ratowniczego, który jest Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 316); na wniosku należy dopisać właściwy ze względu na rozliczenie podatkowe Urząd Skarbowy (np. Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie)
 2. Dokumenty potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, tj.:
 • do 31 grudnia 2011 r. ? pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. ? dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • od 1 stycznia 2022 r. ? dokumentacja prowadzona przez PSP.

 

Oświadczenia 3 świadków potwierdzające czynne uczestnictwo wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych muszą spełniać poniższe wymagania:

 • oświadczenia świadków mają formę pisemną;
 • każde oświadczenie jest zweryfikowane przez Wójta Gminy Trzebieszów pod względem jego wiarygodności;
 • jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych;
 • świadkiem nie może być:
 • 1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
  2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
  3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
  4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • każdy świadek jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli o następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:
 • 1) sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;
 • 2) spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań dotyczących osiągniętego wieku i potwierdzonego udziału w działaniach ratowniczych.
 • 3) osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia ratowniczego.
 •  
 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający pozostawia bez rozpoznania.
 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia wydając decyzję, którą doręcza wnioskodawcy.
 • Załączniki:
 1. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Materiały Rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego
Rozporządzenie?_MSWiA?_w?_sprawie?_wniosku?_o?_przyznanie?_świadczenia?_ratowniczego.pdf 0.97MB
Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
instrukcja?_pomocnicza?_dla?_członków?_OSP.pdf 0.19MB
Wzór oświadczenia świadka załącznik do instrukcji
wzór?_oświadczenia?_świadka-?_załącznik?_do?_instrukcji.pdf 0.13MB

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) ? dalej: ?RODO? informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Trzebieszów reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów; numer telefonu: (25)796-03-55; adres e-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji i potwierdzenia oświadczeń świadków dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
 4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o świadczenie ratownicze. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania świadczenia ratowniczego.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z którymi współpracuje Administrator. Odbiorcami będą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Minister właściwy ds. wewnętrznych, dostawca oprogramowania.  
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 9. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 10. prawo do sprostowania danych;
 11. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 12. prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
 13. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Skip to content