SZKOLENIA ZAWODOWE DLA wyłącznie osób bez zatrudnienia w wieku w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w powiecie łukowskim

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA  wyłącznie osób bez zatrudnienia w wieku w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w powiecie łukowskim

Projekt ?Pora na zmiany? RPLU.09.01.00-06-0204/16Projekt Pora na zmiany , realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9 Rynek pracy,

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w powiecie łukowskim, puławskim i ryckim: bezrobotnych, w tym rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzających odejść z rolnictwa oraz biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Termin realizacji projektu:

01.05.2018 r. do 31.08.2019 r.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bez zatrudnienia w wieku w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w powiecie łukowskim, puławskim i ryckim

Grupę docelową w projekcie będzie stanowiło 80 osób (38 Kobiet i 42 Mężczyzn) bez zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej, w tym:

 bezrobotni, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne w PUP zamierzający odejść z rolnictwa,

 biernych zawodowo, należący do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

WIĘCEJ: http://cdf.lukow.pl/projekt-pora-zmiany-rplu-09-01-00-06-020416/

Skip to content