UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

WÓJT GMINY TRZEBIESZÓW
 INFORMUJE

O SPORZĄDZENIU SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późń. zmianami) , w dniach od 23 września do 6 października  2019 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w Wydziale Ewidencji Urzędu Gminy Trzebieszów,  w godzinach od  730 do 1530(poniedziałek, wtorek, środa i piątek) oraz od  930 do 1730( w czwartek).  Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy dostępny w siedzibie Urzędu Gminy.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Wójt Gminy Trzebieszów

 

Mirosław Szekalis

Skip to content