Utworzenie przedsiębiorstw społecznych w powiecie łukowskim. Dotacje do 120 tys. zł

Wójt Gminy Trzebieszów informuje:

OGŁOSZENIE NR 2/2020/BOWES O NABORZE WNIOSKÓW – subregion BIALSKI

DOTACJE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej ?Modrzew? ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór realizowany w ramach projektu ?Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
– szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
– doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje
B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego – bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu.
(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)
C. Finansowe wsparcie pomostowe
(3 m-ce x 820 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)
D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

 

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania ? udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

 

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY.

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje):
a) podmioty ekonomii społecznej 
b) przedsiębiorstwa społeczne 
c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj:

– bialski,

– lubartowski,

– łukowski,

– radzyński,

– parczewski,

– Miasto Biała Podlaska.

 
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej ?Modrzew?
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek ? piątek
w godzinach 9.00-15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi przez Realizatora Projektu załącznikami, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 14 lipca 2020 roku do ? do 5 sierpnia 2020 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data złożenia w Biurze Stowarzyszenia.
Wniosek o przyznanie wsparcia złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW.


Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

1. Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie ?Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? (tylko gdy Wnioskodawca nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu).
Formularz wypełnia każda z osób tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

2. Oświadczenie osoby fizycznej

Jeżeli Wnioskodawcą jest osoba prawna:

3. Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie ?Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? (tylko gdy podmiot nie korzystał do tej pory ze wsparcia w ramach projektu). Formularz wypełnia każda z osób prawnych tworzących przedsiębiorstwo społeczne.

4. Oświadczenie osoby prawnej

5. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek w pliku pdf

 Wniosek w pliku word

 

Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania dotacji wraz z załącznikami ? I etap (zip)

 

Załączniki do wniosku:

 Formularz zgłoszeniowy osoby indywidualnej do udziału w projekcie

 Oświadczenie osoby fizycznej

 Formularz zgłoszeniowy osoby prawnej do udziału w projekcie

 Oświadczenie osoby prawnej

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego Doradcy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

—> Napisz e-mail: [email protected]

—> Zadzwoń: tel. 0-81 307-66-26, kom 537-600-388

—> lub odwiedź nas w biurze w Świdniku:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej ?Modrzew?
Ul. Racławicka 38-44, lok 307
21-040 Świdnik
poniedziałek ? piątek
w godzinach 9.00-15.00

 

Działanie realizowane w ramach projektu ?Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej “

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

INFORMACJE DODATKOWE.

Dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

O jaką wysokość dotacji można się ubiegać?

Dotacje przyznawane będą w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja (bezzwrotne wsparcie finansowe) może być przeznaczane na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach: przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy. W szczególności są to wydatki:

– na promocję i reklamę, pod warunkiem adekwatnego uzasadnienia w biznesplanie i powiązania z działaniami dotyczącymi pozyskiwania rynku; przykładowe typy wydatków: strona internetowa, identyfikacja wizualna, ulotki, plakaty, wizytówki i inne, zakup usług związanych z promocją ? wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 

– na surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną/usługową lub środki obrotowe ? wydatki te nie powinny co do zasady przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 

– związane z dostosowaniem budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do planowanej działalności gospodarczej (remont bez doposażenia) ? wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego; 

– związane z zakupem środków transportu ? wydatki te nie powinny przekroczyć 40% wysokości wsparcia finansowego. Zakup środków transportu nie może być celem samym w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie działalności; 

– rejestrację zakupionego środka transportu i opłaty z tym związane; 

– na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, zezwolenia; 

– na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; 

– na know-how; 

– zakup środków trwałych (używanych i nieużywanych) w rozumieniu ustawy o rachunkowości; 

– inne uzasadnione wydatki.

Dotacja nie może być przeznaczone na:

– sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków), 

– zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa; 

– zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

– zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów, 

zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej, 

– w przypadku podejmowania działalności przez osobę niepełnosprawną ? na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

– zasilanie jakiegokolwiek funduszu podmiotu.

JAKIE PODMIOTY SĄ PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)?

Podmiotami Ekonomii Społecznej są:

a) Przedsiębiorstwo Społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

b) Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS;

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c) Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) Podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Co to jest PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE (PS)?

Przedsiębiorstwo Społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Dla kogo mogą być utworzone miejsca pracy w ramach dotacji?

1. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

a) osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub

b) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj:

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),

2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm. )[1],

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),

4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 ? posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem:

a) osób ubogich pracujących lub

b) osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, lub

c) osób, o których mowa w pkt 3 lit. b.

3. Preferowanymi osobami dla których tworzone są miejsca pracy w ramach wsparcia finansowego są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014- 2020, w tym w szczególności:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

b) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi

c) osoby opuszczające podmioty reintegracyjne, wychowankowie opuszczający instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej

których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3 RPO WL.

4. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój; rozwój społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej; solidarność pokoleń.


[1] – bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

– uzależnionych od alkoholu,

– uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

– chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

– długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

– uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

– osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Skip to content