VI Sesja Rady Gminy Trzebieszów. Zawiadomienie

ZAPROSZENIE – ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz..U. z 2018 r. poz. 994,z późn. zm.)  zawiadamiam niniejszym, że w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzebieszów odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Trzebieszów.


Przewidywany jest następujący porządek:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebieszów na rok 2019 (VI/49/19),
2) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (VI/50/19),
3) w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego projektów ustaw i autopoprawek ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz oczekiwań wzajemnych pszczelarzy i rolników. (VI/51/19),
6. Sprawozdanie Kierownika GOPS w Trzebieszowie z działalności Ośrodka za 2018 rok.
7. Informacje radnych ? wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

TRANSMISJA SESJI ON-LINE

 

Skip to content