VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów (ABSOLUTORYJNA)

SA.0002.8.2019                                                                                 Trzebieszów, 04.06.2019r.

ZAPROSZENIE  ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzebieszowie, odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Trzebieszów. Przed sesją w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie o godz. 9.00 odbędzie się Msza Św. w intencji Samorządu Terytorialnego Gminy Trzebieszów.

Przewidywany jest następujący porządek:

ZOB. PROJEKTY UCHWAŁ I I POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy. *
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok (VIII/54/19).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie (VIII/55/19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (VIII/56/19).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (VIII/57/19).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów (VIII/58/19).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebieszów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 (VIII/59/19).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzebieszów (VIII/60/19).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (VIII/61/19).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebieszów (VIII/62/19).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Trzebieszów (VIII/63/19).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Trzebieszów dotyczącego wprowadzania do wspólnot samorządowych ideologii ?LGBT? (VIII/64/19).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu (VIII/65/19).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Dębowica (VIII/66/19).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników (VIII/67/19);
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (VIII/68/19);
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/19 z dnia 27 lutego 2019 r.       w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (VIII/69/19);
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Trzebieszów, Statutów Sołectw Gminy Trzebieszów i ustalenia jej składu osobowego (VIII/70/19)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebieszów w 2019 roku dla Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łukowie. (VIII/71/19).
 25. Przyjęcie raportu z realizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebieszów za lata 2017-2018.
 26. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebieszów za lata 2016-2018.
 27. Informacje – wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Trzebieszów.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów                                      /-/

                                                                                 Andrzej Nurzyński

W załączeniu:

 1. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy Trzebieszów

 

 

*Zgodnie z art. 28aa ust. 4,5,6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) Rada Gminy rozpatruje raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (tj. do 17 czerwca br.), na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Skip to content