WAŻNA INFORMACJA! ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiego.

WAŻNA INFORMACJA!

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 ? 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:

1) Od zachodu obszar ograniczony wschodnią granicą miasta Łuków oraz drogą krajową nr 63 Łuków- Radzyń Podlaski do granicy powiatu łukowskiego w obrębie miejscowości Dminin, od południa i wschodu wzdłuż granicy powiatu łukowskiego z powiatem radzyńskim, od północy droga wojewódzka nr 806 Łuków- Międzyrzec Podlaski począwszy od miejscowości Dębowierzchy.

2) w Gminie Łuków obszar obejmuje miejscowości Aleksandrów, Dminin, Gołąbki, Jeziory, Kownatki, Łazy, Podgaj, Rzymy-Las, Rzymy-Rzymki, Strzyżew, Suchocin, Turze Rogi, Wagram, Zarzecz Łukowski.

3) W Gminie Trzebieszów obszar obejmuje miejscowości Dębowica, Dębowierzchy, Karwów, Szaniawy- Matysy, Szaniawy-Poniaty, Trzebieszów , Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi .

 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
5) odławiania dzików.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
7) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łukowie;
 niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie, położonego na obszarze,
o którym mowa w § 1;
9) przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
10) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń:
1) od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;
2) od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;
3) od każdego padłego dzika.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Wójtom Gminy Łuków i Trzebieszów, Komendantowi Powiatowemu Policji w Łukowie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łuków oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie

Leszek Mioduski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 stycznia 2018 r.
Poz. 33

 

Skip to content