Wójt Gminy Trzebieszów Informuje: WZÓR WNIOSKU NA STYPENDIA SPORTOWE

ZARZĄDZENIE NR 47/2016
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia wzoru wniosku dotyczącego przyznawania stypendiów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/110/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Wójt Gminy Trzebieszów zarządza, co następuje:

Ustala się wzór wniosku obowiązującego podczas ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. POBIERZ WZÓR WNIOSKU

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Trzebieszów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU

 

Mirosław Szekalis

/-/

Wójt Gminy Trzebieszów

Skip to content